วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวปรารถนา โพธิราแสง    ชื่อเล่น โบว์  
รหัสนักศึกษา  544188015  หมู่ 1  ปี 2 เอกการประถมศึกษา
ที่อยู่ 64/2 หมู่ 7 ตำบลคลองโยง 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนคนปฐม  73170
คติประจำใจ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน